Skalný hrebeň Smrekovice

 

 Geografická pozícia

    Územie sa nachádza v južnej časti katastra obce Vyšný Slavkov a časťou zasahuje do katastra obce Poľanovce. Lokalitu tvorí časť skalného hrebeňa najvyššieho vrchu Braniska Smrekovice (1200 m.n.m.).

 

 

Geografické koordinátory

    Severná šírka:      49°02’ 43.48’’ S

    Východná dĺžka:  20°52’ 21.63’’ V

 

Charakteristika miesta

    Lokalita je významná pre pozoruhodné výstupy skál na hrebeni Smrekovice, ktoré dokumentujú balvanovitý rozpad hrebeňa s kamenným morom na západnom okraji. Kamenné more je rozsiahla plošná balvanovitá pokrývka na temene horských chrbtov a na miernych svahoch. Vzniká spravidla mrazovým zvetrávaním alebo pod povrchovým chemickým zvetrávaním a následným odnosom zvetralín. Najčastejšie takéto plochy tvoria tvrdé horniny ako žuly, ruly, svory, kremence, ale aj čadiče a andezity.

 

Chronostratigrafia

    Smrekovica ako najvyššie pohorie celku Branisko patrí do provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a Fatransko-tatranskej oblasti. Z tohto geomorfologického členenia vyplýva, že patrí k jadrovým pohoriam. Najstaršími horninami, ktoré vystupujú na povrch sú kryštalické bridlice, ktoré vznikali v paleozoiku vo vrchom perme. Základy pohoria boli formované horotvornými pochodmi na konci mezozoika v spodnom triase, kedy sa vytvorili vrstvy kremenca, vápenca a dolomitov. V kvartéri v období pleistocén sa počas ľadových dôb na modelácii reliéfu podieľali procesy zvetrávania a soliflukcie (tečenie pôdy), čo malo priamy následok vzniku kamenného mora na hrebeni Smrekovice.

 

Popis voľným okom

    Výstup k vrcholu Smrekovice je prístupný z viacerých strán. Za najprístupnejšiu a najjednoduhšiu možno považovať žltú turistickú trasu od obce Šindliar, ktorá sa Pod Kravcovou napája na modrý a zelený turistický chodník. Pri výstupe je potrebné hlavne v zimných mesiacoch, keď je pokrývka snehu vysoká, dávať pozor, pretože pod snehom je množstvo ľadu a nespevnených kameňov. V letných mesiacoch je výstup v celku príjemný, iba v niektorých pasážach náročnejší. Počas výstupu je možné spozorovať rozlične veľké balvany v lesnom poraste, ktoré sú roztrúsené pozdĺž celej trasy. Najväčšie kamenné more je situované na západnej strane a je to unikátny pohľad ako keby prúdiacej rieky z balvanov a kameňov stekajúcej dolu z odhaleného vrcholca. Na samotnom vrchole sa nachádza posed s orientačnými značkami a krížom. Pri dobrom počasí sa turista môže pokochať výhľadom na Vysoké Tatry či Spišský hrad.

 

Geologický popis

    Na stavbe pohoria sa zúčastňuje kryštalické jadro, ktoré je tvorené rulami, bridlicami a kremencami, pričom túto stavbu sú typické oblejšie povrchové tvary. V miestach vrcholových hrebeňov Smrekovice je na toto kryštalické jadro nasunutý druhohorný príkrov vápencov a dolomitov. Najvyšší vrchol Smrekovice budujú spodnotriasové kremence, ktoré tvoria významnú zložku celého pohoria Braniska. Na mechanickej erózii strednej časti pohoria, ktorá pozostáva z kryštalických hornín, sa vo výraznej miere podieľajú prevažne štrky.

 

Porovnanie s inými lokalitami

    Na Slovensku sa podobné balvanovité rozpady hrebeňa vyskytujú často. Jediným známym jadrovým kamenným morom na Slovensku je PP Selecké kamenné more v pohorí Považský Inovec.

Najznámejším kamenným morom je PR Kamenné more Vyhne, ktoré však vzniklo zemetrasením a je tvorené prevažne vulkanickým materiálom. Ďalšou zaznamenanou lokalitou je NPP Andezitové kamenné more v Malej Lehote v pohorí Tríbeč.

 

Stupeň ochrany

    Zatiaľ bez určeného stupňa ochrany. Je v návrhu na začlenenie do chránených území.

 

Pridružené hodnoty objektu

    Medzi hodnoty, ktoré zvyšujú atraktívnosť územia patrí hlavne výhľad z vrcholcov na okolitú krajinu, kedy sa dá dosiahnuť vizuálny obraz o horotvorných procesoch oblasti. Rovnako za priaznivého počasia je možné vzhliadnuť pohorie Vysoké Tatry a rovnako pýchu Spiša – Spišský hrad. Výstup na hrebeň je umožnený značenou turistickou trasou, ktorá spája niekoľko ďalších turistických bodov ako je Veľká skala, Zelená skala a menšie neštudované pramene.

 

Bodové hodnotenie

    Hodnotenie tejto geoturistickej lokality dosiahlo bodové ocenenie 46 bodov za prírodný objekt a 0 bodov za antropogénny objekt.

 

Fotogaléria: Skalný hrebeň Smrekovice