Lipovce

  

      V obci Lipovce je najznámejšou stavbou rímskokatolícky kostol sv. Juraja. Je to pôvodne gotická stavba, ktorá bola renesančne prestavaná po požiari v roku 1663. Pri tejto rekonštrukcií bola pristavaná vysoká štíhla veža, ktorá robí z chrámu dominantu obce. Kostol prešiel ďalšou rekonštrukciou v roku 1882, kedy bol rozšírený o nové presbytérium a v roku 1898 bola veža pokrytá ihlancovou strechou. Chrám má jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria a veža kostola má renesančnú slepú arkatúru. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Obnovovaný bol v roku 1992 a opäť rozšírený až v roku 2006. Na veži sa dodnes zachovali sgrafitá.

    Druhou významnou svetskou stavbou je gréckokatolícky kostol sv. Michala Archanjela. Je to jednoloďový, secesný a murovaný kostol s nízkou vežou zastrešenou do tvaru zvonca (vlašská čapica). Bol postavený na mieste bývalého dreveného kostola a pri výstavbe nového boli odhalené kamenné zvyšky iného chrámu asi z 10. storočia.

 

    Na území obce je zatiaľ nepreskúmaná archeologická lokalita evidovaná Archelogickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre. Lokalita na kopci Zámčisko na kóte 681 m. n. m bola vyhlásená dňa 1. 6. 1984 za archeologickú lokalitu pod miestnym názvom Hrad Varhoška.

    Hrad vznikol začiatkom 13. storočia v panstve Svinia a prvý raz sa spomína v roku 1262, kedy ho Ondrej II. daroval Kecerovcom.  postavili v chotári obce kráľovský hrad, ktorý sa prvý raz spomína v roku 1262, kedy ho Ondrej II. daroval Kecerovcom. Bola to ranogotická stavba. Zbúraný bol koncom kuruckých vojen v roku 1591. Opravené obytné časti hradu zanikli už začiatkom 18. storočia. Zachovali sa len nepatrné zvyšky základov a prstencový val.

  

    Prirodzená terénna konfigurácia rozdelila hrad na dve väčšie časti. Severná časť je za šijovou priekopou, na jej najvyššom mieste sa nachádzala valcová kamenná veža s priemerom 9 m. Na prvom nádvorí sa nachádzali pravdepodobne všetky hospodárske stavby a tu končila aj prístupová cesta. Južnú časť tvoril vnútorný hrad, ktorý mal príkre svahy a bol prístupný po úzkej (3,5m) šiji. V južnejčasti hradu sa nachádzal pravdepodobne palác s rozmermi 10 x 6 m so zaobleným SV nárožím. Na okraji skalného plató sú dve strieľne vysekané do kameňa. Obe časti hradu spájal 1,4 m hrubý múr na šiji, po ktorého ochodzi sa vstupovalo do južného hradu.

    Kamenná valcová veža v severnej časti hradu je zachovaná do výšky cca 1,5 poschodia, v južnej časti hradu sa rysuje kamenná deštrukcia s pravidelným obdĺžnikovým pôdorysom - pravdepodobne ide o palácovú stavbu.