Čo sa skrýva pod pojmom GEOPARK ?

 

    Vo všeobecnosti môžeme geoparkom nazvať územie, ktoré obsahuje jedno alebo viac miest, ktoré sú vedecky dôležité z geologickej, archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej stránky a zároveň majú osobitý európsky význam. Zároveň spĺňa podmienky stratégie trvalo udržateľného rozvoja a má vytvorenú štruktúru riadenia, ktorej rozvoj je podporovaný európskym programom na financovanie projektov. Funkčnosť takéhoto územia je autonómna. Geopark navyše neslúži len pre vedecký výskum, ale zameriava sa aj na vzdelávanie obyvateľstva a je dôležitým faktorom pre rozvoj miestnej ekonomiky a to hlavne zvyšovaním podielu zamestnanosti v regióne a rozvíjaním nových podnikateľských aktivít.

 

    Na podporu rozvoja geoparkov vznikla v roku 2000 Európska sieť geoparkov, ktorej cieľom je spájať európske geoparky so zámerom spolupráce, vymieňania si praktických skúseností a know-how, ochrany a propagácie najzaujímavejších geotopov v Európe.

 

  Európska sieť geoparkov

 

    Európska sieť geoparkov bola založená v júni roku 2000 štyrmi geoparkami: 

  • Reserve Geologique de Haute-Provence - France
  • Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest - (Island of Lesvos) Greece 
  • Geopark Gerolstein/Vulkaneifel - Germany and 
  • Maestrazgo Cultural Park - Spain 

   

     V súčasnosti sieť tvorí 43 geoparkov zo 17 európskych krajín. Hlavným cieľom spolupráce medzi geoparkmi je ochrana geologického dedičstva a podpora trvalo udržateľného rozvoja ich územia v Európe. 
    Vyššie uvedené geoparky podpísali dohovor na ostrove Lesvos, Grécko v júni 2000 a vyhlásili vytvorenie Európskej siete geoparkov. Účelom tohto všeobecného označenia bolo zdieľanie informácií a expertíz, ako aj definovanie spoločných nástrojov. 
    V apríli 2001 bola s organizáciou UNESCO (Divízia vied o Zemi) podpísaná oficiálna dohoda o spolupráci a umiestnení Európskej siete geoparkov pod záštitu organizácie. 
    V októbri 2005 sieť v rámci existujúcej dohody o spolupráci s UNESCO (Divízia vied o Zemi) podpísala oficiálne vyhlásenie (vyhlásenie Madonie), podľa ktorého EGN je uznávaná ako oficiálna pobočka UNESCO v programe Globálna sieť geoparkov v Európe. S týmto vyhlásením UNESCO uznala, že Európska sieť geoparkov je vzorom pre vytvorenie podobných Kontinentálnych sietí geoparkov po celom svete. 

 

  Globálna sieť geoparkov

 

     Globálna sieť národných geoparkov, bežne označovaná ako globálna sieť geoparkov (GGN), je medzinárodná, mimovládna, nezisková a dobrovoľná sieť, ktorá poskytuje platformu spolupráce medzi geoparkami, združuje vládne agentúry, mimovládne organizácie, vedcov a komunity zo všetkých krajín celého sveta v jedinečnom svete partnerstva v súlade s predpismi UNESCO.

     Keď svoju činnosť začínala Európska sieť geoparkov, organizácia UNESCO túto iniciatívu zaregistrovala a v roku 2001 následne ponúkla spoluprácu Európskej sieti geoparkov so svojou divíziou vied o Zemi. V roku 2004 sa na stretnutí zúčastnených strán a zástupcov IGCP, IUGS a Medzinárodnej geografickej únie (IGU) dohodli pravidlá a smernice spolupráce a bola predložená Operatívna smernica pre národné geoparky, ktorá určuje kritériá a podmienky zaradenia lokalít do celosvetovej siete geoparkov.

    Toto stretnutie vyústilo do Madonieskej deklarácie, ktorú 29. októbra 2004 podpísal Wolfgang Eder (UNESCO) a Nickolas Zouros (Sieť európskych geoparkov). Ešte pred podpísaním zmluvy sa v tom istom roku uskutočnila Prvá globálna konferencia o geoparkoch v Pekingu, ktorá výrazne prispela k podpísaniu zmienenej deklarácie. Počas tejto konferencie bola vytvorená Globálna UNESCO sieť geoparkov, do ktorej sa začlenilo vtedajších 17 geoparkov Európskej siete a 8 geoparkov v Číne. 

    O rok neskôr v rámci Generálnej konferencie UNESCO v Paríži bola ustanovená Globálna sieť geoparkov (GGN) ako otvorený systém, ktorý je zložený z kontinentálnych sietí geoparkov, a to celkovo z 21 európskych a 12 ázijských geoparkov. Súčasne bola vydaná Smernica a kritéria pre národné geoparky, ktoré by sa chceli začleniť do medzinárodnej siete - v skratke nazvanej World Geopark.

    O desať rokov neskôr od založenia Európskej siete geoparkov,  v roku 2010 táto organizácia združovala už 77 území z 24 krajín a 4 kontinentov. V tom istom roku sa odohrali dve konferencie, a to 4. konferencia Globálnej siete geoparkov v Malajzii a začiatkom októbra 9. konferencia európskych geoparkov na gréckom ostrove Lesvos. Účastníkmi bolo vyše 300 delegátov z viac ako 20 krajín sveta. 

    Po prvýkrát v histórii bolo Slovensko na európskej úrovni predstavené ako krajina s rozvíjajúcimi sa územiami vhodnými pre zaradenie do siete geoparkov. Práve tu boli predstavené všetky tri fungujúce geoparky – Novohradský, Banskoštiavnický a Banskobystrický.