Lom Vyšný Slavkov

  

Geografická pozícia

    Lom na dolomit sa nachádza v južnej časti obce Vyšný Slavkov.

 

 

Geografické koordinátory

    Severná šírka:      49°03’ 48.35’’ S

    Východná dĺžka:  20°51’ 27.75’’ V

 

Charakteristika miesta

    Lom Vyšný Slavkov sa nachádza na konci obce. Bol vytvorený na ťažbu dolomitu a jeho súčasné rozmery sú cca 80 x 60 x 15 m. Predná časť má tri dobývacie etáže.

    Dolomity sú prevažne morské sedimenty pozostávajúce z nerastu dolomitu alebo z dolomitu a kalcitu. Dolomity obsahujú i ďalšie nerastné prímesi. Sú to napr. ílové minerály, glaukonit, anhydrit, sadrovec, organické látky. Stálou prímesou sú i zlúčeniny Fe. Dolomity obsahujú len vzácnejšie fosilizované organické zvyšky. Tieto zanikli pri rekryštalizácií spojenej s dolomitizáciou, pri ktorej bol Ca nahradené Mg. Pritom sa vytváral rad prechodných homín. Za typické dolomity považujeme horniny, ktoré obsahujú viac ako 90% nerastu dolomitu. Štruktúry a textúry dolomitov sú podobné ako vo vápencoch. Najčastejšie zrnité, celistvé, masívne, brekciovité, bunečnaté. Zvrstvenie býva zotreté v dôsledku dolomitizácie. Farba dolomitov je obyčajne svetlosivá, belavá, žltkastá i tmavosivá. Vodu prepúšťajú ešte lepšie ako vápence, pretože bývajú viac rozpukané a rozdrvené.

    Využitie suroviny je podobné ako pri vápencoch, a to predovšetkým v hutníctve, v sklárskom a keramickom priemysle, v chémii pri výrobe kovového Mg, v stavebníctve ako hutné drvené kamenivo do betónu k výrobe prefabrikátov, brizolitu, podklady vozoviek.

 

Chronostratigrafia

    Katastrálne územie obce Vyšný Slavkov, pod ktoré patrí tento lom, leží na rozhraní dvoch geologických útvarov: vnútrokarpatský paleogén a palezoické a mezozické komplexy tatrika a severného veporika. Najstaršími geologickými vrstvami sú jemnozrnné metabazalty a ich pyroklastiká, ktoré sú datované do mladšieho paleozoika do obdobia spodný karbón. Ostatné vrstvy sa vytvorili počas mezozoika v triase, kedy sa vytvorili lunzské a vyšnoslavkovské vrstvy geologicky začlenené do obdobia jul, vrchný jul – tuval, spodný tuval.

 

Popis voľným okom

    Prístup k lomu je zo stredu obce smerom na juh pozdĺž toku potoka. Na konci dediny sa prechádza popri miestnej píle, za ktorou je potrebné zahnúť doľava na čistinku, ktorou vedie značený turistický chodník smerom k Suchej doline.

    Pred dobývacím priestorom sa nachádza konštrukcia na rozomieľanie a triedenie horniny a niekoľko dobývacích strojov. Prístup k lomu nie je obmedzený, treba však dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť. Lom sa dá obísť po ceste, ktorú vytvorili prepravné vozidlá a vedie dookola celého povrchového lomu. Sú tu pekne viditeľné vrstvy svetlého a tmavého dolomitu. Na okraji lomu je položených niekoľko väčších blokov horniny, na ktorých sa dá podrobne študovať vrstvenie dolomitu.

 

Geologický popis

    Severný cíp Braniska, kde sa nachádza lom, je ako aj väčšina územia tvorené centrálnokarpatským mezozoikom. Zastúpené je takmer výlučne stredno až vrchnotriasovými dolomitmi, ktoré sú svetlošedej až šedej farby.

 

Porovnanie s inými lokalitami

    Dolomity sa vyskytujú spolu s vápencami v tých istých jednotkách Západných Karpát, v niektorých jednotkách sú významným litologickým členom (tzv. hlavný dolomit, alebo chočský dolomit v chočskom príkrove). Podobné lomy sa vo vybranej oblasti nachádzajú skoro v každej obci, no svojim rozsahom je najväčším v okolí. Vo Vyšnom Slavkove sa nachádza ešte jeden lom na dolomitický vápenec. Je situovaný na opačnej strane obce, no bez činnosti.

 

Stupeň ochrany

    Lokalita nie je zvlášť chránená ale je zaradená do ochranného pásma podzemných vôd, ktoré sa nachádzajú v obci Vyšný Slavkov.

 

Pridružené hodnoty objektu

    Objekt sa nachádza v prírodnom prostredí, ktoré ponúka veľa zaujímavých turistických trás. Zaujímavou je Suchá dolina, ktorá sa nachádza po pravej strane lomu. Z iných prírodných zaujímavostí je tu Prírodná rezervácia Na Bani, ktorá okrem ochrany vzácnej flóry poskytuje náhľad do geológie prostredníctvom menej známej jaskyne. Rovnako na geologickú stavbu upozorňujú Vyšnoslavkovské vodopády na opačnom konci obce. Z historických skvostov je pozoruhodný starobylý židovský cintorín a historické jadro Vyšného Slavkova.

 

Bodové hodnotenie

    Hodnotenie tejto geoturistickej lokality dosiahlo bodové ocenenie 53 bodov za prírodný objekt a 25 bodov za antropogénny objekt.

 

Fotogaléria: Lom Vyšný Slavkov