Zlá Diera

  

Geografická pozícia

    Jaskyňa Zlá diera (Zlá džura) sa nachádza približne 25 km na východ od mesta Prešov medzi obcami Lipovce a Lačnov. K jaskyni vedie značený turistický chodník z obce Lipovce a trasa prechádza hustým lesom časti rezervácie nazývanej Na skaly.

 

 

Geografické koordinátory

    Severná šírka:      49°04’ 04.43’’ S

    Východná dĺžka:  20°56’ 20.89’’ V

 

Charakteristika miesta

    Prírodná pamiatka Zlá diera je jedinou známou jaskyňou na území Prešovského okresu. Sprístupnená bola v roku 1999. Je výnimočná z hľadiska sprístupnenia, pretože jaskyňa nie je elektricky osvetlená. Z tohto dôvodu musí každý návštevník pred vstupom dostať prilbu s tradičnou jaskyniarskou karbidkou a vstup do jaskyne je povolený iba so sprievodcom. Základná trasa je fyzicky nenáročná, vhodná pre všetky vekové kategórie a trvá približne 40 minút. Potrebná je aj pevnejšia obuv a teplejšie oblečenie, pretože teplota dosahuje iba 7°C. Vo vnútri jaskyne sa našli rôzne skameneliny zvierat, lebka pravekého jeleňa a kosti medveďov. Významná je aj  keramika z doby bronzovej, ktorá hovorí o minulosti osídlenia tejto oblasti.

 

Chronostratigrafia

    Jaskyňa vznikala v horninách, ktoré sa formovali od paleozoika v karbóne pod vplyvom obrovského tlaku a teploty hlbinných vyvrelých hornín. Tieto kryštalické bridlice vytvorili jadro Braniska. Na stavbe sa podieľajú aj kremence a vápence z mezozoika z obdobia stredného a vrchného triasu. Vo vrchnom eocéne-oligocéne v paleogéne v terciéry určili tektonické pohyby dnešnú podobu pohoriam i kotlinám. K modelácii prispeli aj povrchové toky, ktoré vymielali rozlične tvrdé horniny. V pleistocéne sa odohrala posledná fáza formovania reliéfu.

 

Popis voľným okom

    O tom, že sa v oblasti nachádza jaskyňa upozorňuje značka z hlavnej cesty od obce Lipovce k Lačnovu. Začiatok chodníka vedie po lúke a neskôr vstupuje do lesa, pred ktorým sa nachádzajú smerovníky a informačná tabula. Turistický chodník je upravený a poskytuje pohodlný výstup až ku vchodu jaskyne. Je tu umiestnené predajné miesto, kde sa kupujú vstupenky a každý turista dostane prilbu so svetlom. Vstup je iba so sprievodcom v skupinkách, no dá sa vybaviť vstup aj jednotlivcom. Jaskyňa je otvorená sezónne. Počas 40 minútového prechodu podzemnými priestormi môže turista obdivovať jaskynnú výzdobu a popri tom sa preťahovať úzkymi chodbičkami jaskyne. Prechod jaskyňou nie je namáhavý. Nepríjemný môže byť pre vyššie alebo širšie osoby, ale inak ho zvládne každá veková skupina. Doplnkom je zaujímavý výklad sprievodcov a možnosť vyskúšať si pocit z absolútnej tmy pri vypnutí svetiel.

 

Geologický popis

    Jaskyňa Zlá Diera vznikla v kryhe vápencov a dolomitov, ktorá zasahuje z pohoria Branisko do prevažne pieskovcového pohoria Bachureň. Na jej stavbe sa podieľali druhohorné horniny ako ílovce, bridlice, kremence a triasové dolomity a vápence. Z týchto vrstiev sa postupom času a pôsobením rôznych podzemných aj povrchových procesov vytvorila puklina vo vrstvách dolomitického vápenca. Puklina bola následne formovaná pretekajúcou vodou z povrchu, ktorá vytvorila množstvo krasových dutín, chodieb a krasových útvarov na povrchu, ale hlavne v podzemí.

 

Porovnanie s inými lokalitami

    Zlá diera je v Prešovskom okrese jedinou jaskyňou, ktorá je aspoň sezónne sprístupnená. Vďaka svojmu svojráznemu spôsobu prístupu a doposiaľ nevytvorenej elektrifikácie je však ojedinelým úkazom na Slovensku. Aj keď sa v užšom i širšom okolí nachádza niekoľko známych jaskýň a niekoľko menších a menej významných, Zlá diera je príťažlivá práve pre úzkosť priestorov, ktoré sa často krát prekonávajú plazením.

 

Stupeň ochrany

    Jaskyňa sa nachádza na území NPR Kamenná Baba, preto aj na jej území platí 5. stupeň ochrany.

 

Pridružené hodnoty objektu

    Jaskyňa je súčasťou NPR Kamenná Baba. V jaskyni zimuje okolo 250 netopierov 12 druhov. Najčastejší je podkovár malý a netopier veľký. Zákonom chránené netopiere sú jedným z hlavných dôvodov, prečo je táto jaskyňa zahrnutá v prírodnej rezervácii. Kultúrny potenciál územia reprezentujú iba neďaleké obce Lipovce a Lačnov s pôvodnou architektúrou. Okolím vedie cyklotrasa a sú tu možnosti lyžovania na okolitých kopcoch.   

 

Bodové hodnotenie

    Hodnotenie tejto geoturistickej lokality dosiahlo bodové ocenenie 58 bodov za prírodný objekt a 0 bodov za antropogénny objekt.

 

Fotogaléria: Zlá Diera