Fauna

 

Rohac obycajny

    Skladbu živočíšstva v oblasti formovalo viacero biotických i abiotických činiteľov. Fauna na území patrí do základného modelu spoločenstiev Západných Karpát s pomerne dobre zachovanou autochtónnou druhovou skladbou. Spoločenstvá zahŕňajú okrem stepných, teplomilných prvkov a vysokohorského alpínskeho pásma skoro všetky základné biotopy a rozšírené sú vo výškach od cca 300 až 1200 m n. m. Medzi charakteristické lesné biotopy patria napr. roháč obyčajný, nosorožtek obyčajný a niekoľko druhov bystrušiek. Pomerne vzácnym je výskyt jasoňa červenookého. Z plazov sa v oblasti vyskytuje užovka stromová a jašterica múrová. Triedu stavovcov reprezentuje viacero druhov ako sú bociany čierne, orol krikľavý a jastrab veľký. Najohrozenejším živočíšnym druhom v oblasti je výr skalný a sova dlhochvostá, ktorá je východokarpatským endemitom.

  Jason cervenookyZ cicavcov je tu možné spozorovať piskora obyčajného a malého a vo vyšších polohách Braniska aj piskora horského.        Je tu veľké zastúpenie rôznych druhov netopierov, ktoré obývajú skalné steny v miestnych jaskyniach. Je to predovšetkýchm netopier brvitý európsky a obyčajný, netopier vodný, podkovár malý a veľký. Z menších mäsožravcov oblasť obývajú lasica obyčajná, jazvec obyčajný, kuna lesná a skalná. Vzácnym je výskyt mačky divej. Stály výskyt jednej medvedej rodinky je známy na Branisku a pomerne na celom území sa vyskytuje poľovnícka zver ako sú diviaky, srny, líšky.