Geológia

  

    Územie geoparku Branisko je zaradené do dvoch odlišných geomorfologických celkov, ktoré z oblasti tvoria jedinečné prostredie z hľadiska geologickej stavby. Toto územie je tvorené z dvoch základných geologických útvarov. Jedným je súvrstvie vnútrokarpatského paleogénu pohoria Bachureň a druhým sú kryštalinické, paleozoické a mezozoické komplexy tatrika a severného veporika pohoria Branisko.

    Severozápadná časť vyhradeného územia je budovaná súvrstviami vnútrokarpatského paleogénu, ktorú tvoria pieskovce v prevahe nad nevápnitými ílovcami bielopotockého súvrstvia.  Pieskovce takéhoto súvrstvia pozostávajú v prevahe z drobových pieskovcov, arkóz a sporadicky aj z vápencových pieskovcov. Vytvárajú lavice hrubé 50 – 200 cm. Na vrstvových plochách a puklinách sa často vyskytujú povlaky Mn a Fe oxidov. Zvyšky konglomerátového flyšu, ktorý predstavujú zlepence a pieskovce sa nachádzajú v západnej časti a dosahujú maximálnu hrúbku 150 m.

 

Dolomit

 Dolomit

 

  

    Pri kontakte s horninovým komplexom pohoria Branisko sa v rámci vnútrokarpatského paleogénu nachádzajú kežmarské vrstvy zubereckého súvrstvia, ktoré sú tvorené 50 – 400 cm hrubými lavicami strednozrnných a hrubozrnných pieskovcov s charakteristickou hrdzavožltou farbou a typickým hruboblokovým rozpadom. Sedimetny borovského súvrstvia, ktoré zabezpečujú priamy kontakt s obalovými jednotkami Braniska, sú hrubé klastiká – brekcie, zlepence, pieskovce, vápence, siltovce. Hlavný dolomit s hrúbkou maximálne 250 m tvorí prevažnú časť pohoria Branisko a zároveň predstavuje nadložie lunzských vrstiev a najvyšší vrstevný litostratigrafický člen hronika. Lunzské vrstvy sú budované súvrstviami tmavosivých, sivých a hnedastých ílovitých bridlíc s vložkami slabo piesčitých dolomitov a dolomitových pieskovcov. Na tento hlavný dolomit nadväzujú vyšnoslavkovské vrstvy vytvorené tmavosivými a čiernymi lavicovými vápencami a vložkami čiernych bridlíc. Smerom na východ sú v prevahe sivé lavicovité a masívne dolomity stredného a vrchného triasu. Tieto dolomity sú tmavo až svetlosivé, masívne, často jemnokryštalické až cukrovité. Tmavé dolomity na juhu strieda benkovské súvrstvie s hrúbkou okolo 100 m. To je tvorené konglomerátmi sivej a ružovej farby lavicových kremencov, resp. kremenných pieskovcov. Horniny hronika budujú najjužnejšie časti Braniska. Prevažne ide o sivé zlepence bridlice, telesá dacitov a ich vulkanoklastík a permské malužinské súvrstvie. Tatrikum vystupuje pomerne všade na území geoparku. Kvartérne sedimenty pokrývajú obidva základné geologické útvary. Prejavuje sa svahovými a fluviálnymi nivnými sedimentmi, tvoriacimi pokryv štrkového súvrstvia dnovej akumulácie alebo samostatnú výplň dna dolín.

 

Geologicka mapa

 Geologická mapa územia

  

Geologický prierez

 Geologický prierez

vysvetlivky.doc (389,5 kB)