Ochrana prírody

  

   NPR Kamenná Baba

    Národná prírodná rezervácia kamenná baba leží v tesnej blízkosti Lipoviec v nadmorskej výške 545 - 995 m. n. m.. Za prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1964 o výmere 1 275 900 m2. Je registrovaná v sústave chránených území Natura 2000 a je vyhlásená za územie európskeho významu s piatym stupňom ochrany.

    Lesy pokrývajú viac ako 90 % územia. Plošne sú najviac zastúpené vápnomilné bučiny, významný je však aj výskyt reliktných borín. Charakteristickým prvkom územia sú rastlinné a živočíšne spoločenstvá viazané na skalné útvary. V juhovýchodnej časti územia sa ešte zachovali lúky a pasienky, ktoré sa aj v súčasnosti, no už v menšej miere, využívajú na pastvu oviec.

    Na území je zaznamenaný výskyt 10 biotopov a 2 rastlinných a 3 živočíšnych druhov európskeho významu. Súčasťou územia je výskyt

vzácnych vtáčích druhov, medzi ktoré patrí bocian čierny, orol skalný, včelár lesný, výr skalný. Zastúpené sú tu aj ďalšie národné významné biotopy a druhy.

 

   PR Na Bani

    Toto maloplošné chránené územie bolo vyhlásené v roku 1988 na výmere 7,85 ha. Nachádza sa východne od obce Vyšný Slavkov, v severnom cípe pohoria Branisko.

    Prírodná rezervácia bola zriadená na ochranu vzácnych chránených druhov rastlín a to najmä z čeľade vstavačovitých (Orchidaceae). Predmetom ochrany je celkovo 12 druhov, ku ktorým pristupujú aj iné teplomilné a lesné druhy rastlín. Pre chránené územie platí 4. stupeň ochrany.

 

   PR Salvatorske lúky

    Maloplošné chránené územie Salvatorské lúky bolo vyhlásené za ochranu mokrých lúčnych slatinných rastlinných spoločenstiev s výskytom zriedkavých druhov fauny na vedeckovýskumné a náučné ciele.

    Prírodná rezervácia je jedným z dvoch nálezísk jazyčníka sibírskeho na Slovensku (druhým je údolie Hnilca v Slovenskom raji) so štvrtým stupňom ochrany.

    Predmetom ochrany sú biotopy:

-         vŕbovo-topoľové a jelšové lesy,

-         bezkolencové lúky,

-         vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa,

-         nížinné a podhorské kosné lúky,

-         slatiny s vysokým obsahom báz.

    Predmetom ochrany je druh jazyčník sibírsky ako halofytný druh, na ktorý vplýva výskyt minerálnych prameňov v okolí.

    Prírodná rezervácia s mokrými lúkami má rozlohu 2,68 ha a vyhlásená bola v roku 1980.

  

   PR Šindliar

    Prírodná rezervácia Šindliar sa nachádza v západnej časti katastra obce Šindliar. Za prírodnú rezerváciu bola lokalita vyhlásená v roku 1993 na rozlohe 7,69 ha. Na území platí štvrtý stupeň ochrany a predmetom ochrany je vzácna flóra, hlavne vápnomilná vegetácia. Vplyv na spoločenstvá rastlín má minerálny zemitý a zásaditouhličitý prameň Sultán, ktorý vyviera v oblasti.

 

   CHPV - 2 lipy v Šindliari a 1 v Lipovciach

    – lipy majú vysokú dendrologickú, historickú a estetickú hodnotu.

 

   PP Vodopády v tiesňave Lačnovského potoka  

    – sústava 9 vodopádov v NPR. Prechod turistickým chodníkom je zabezpečený kovovým schodišťom.