Flóra

 smrekovec opadavy

     Vzhľadom na geomorfológiu terénu územie vykazuje značné rozdiely v povahe rastlinstva. Územie tak môžeme začleniť do obvodu predkarpatskej flóry, ktorá tvorí prechod medzi vegetáciou Karpát a teplomilnou panónskou vegetáciou.

    Podstatnú časť územia vypĺňajú lesné komplexy, ktoré sú v nižších polohách narušené činnosťou človeka. Vápence a dolomity Braniska sú pokryté bučinami. Na skalách rastie pôvodný smrekovec opadavý (Larix decidua) a vo vyšších polohách jedla biela (Abies alba). Južné svahy sú plné borovice lesnej (Pinus sylvestris) a smreka obyčajného (Picea abies) a z listnatých stromov sú to breza previsnutá (Betula pendula) a buk lesný (Fagus sylvatica).

    Na zaplavovaných pôdach sú spoločenstvá močiarnej vegetácie, a to konkrétne na chránenom území Salvatorské lúky, kde sa nachádzajú mokré lúky s krovinatou bažinnou vegetáciou a jelšovými porastmi. Taktiež tu rastie vzácny druhy jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica) a mnoho iných halofytných druhov.

  S vápencovou flórou sa stretneme v severnom ukončení Braniska pri Lipovciach, kde dolomitový kaňon hostí vzácne druhy ako poniklec slovenský, zvonček karpatský, zimomienok alpínsky a ďalšie.